ប្រទេសចិនបានបង្ហាញសញ្ញាប្រកាសអាសន្នជាមួយភ្លើងព័ណក្រហមជាកំរិតប្រកាសអាសន្នខ្ពស់បំផុត

341