ប្រទេសកម្ពុជាប្រារព្ធទិវាសិទ្ធមនុស្សអន្តរជាតិ ១០ធ្នូ ខួបលើកទី៦៧

333