តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ នៅតែត្រូវបានជួញដូរក្នុងតម្លៃត្រឹម ៩.៨១ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែល

    265