រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជា និងរដ្ឋមន្ត្រី​ការពារ​ជាតិ​វៀតណាម​គ្រោង​ចុះ​ហត្ថ​លេខាលើ​ផែន​ការ​កិច្ចស​ហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​យោធា​ឆ្នាំ​២០១៦ប​ន្ត​ទៀត​

294