សេនាប្រមុខ​ប្រជាជន​កូរ៉េចង់ បន្ត នូវទំនាក់​ទំនង​ជិត​ស្និទ្ធ​កូរ៉េ និងកម្ពុជា

438