សមាគម​គ្រូពេទ្យ​បេះដូង​កម្ពុជា​ ធ្វើ​សន្និបាត​លើក​ទីពីរ

353