នគរបាលបង្ហាញមុខជនសង្ស័យ៤០នាក់ ពាក់ព័ន្ធករណីប្រើប្រាស់និងចែកចាយគ្រឿងញៀន

303