ផ្តន្ទាទោសយុវជនម្នាក់១០ឆ្នាំរំលោភសេពសន្ថវៈក្មេងអាយុ៩ឆ្នាំ

323