ការប៉ះទង្គិចគ្នាតាមតំបន់ព្រំដែនក្នុងប្រទេសយេមែនធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ៤២នាក់ស្លាប់

    331