ទីក្រុងប៉េកាំងប្រឈមជាថ្មីនូវការបំពុលបរិកាស ខណៈដែលការប្រកាសអាសន្នជាលើកទី២ ត្រូវបានធ្វើឡើង

317