ក្រសួងជំរុញ​ឲ្យមន្ទីរ​អប់រំ​ទាំង​អស់​ផ្សព្វផ្សាយ​ទិវា​លាង​សម្អាត​ដៃ​

288