ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ ចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាស​អោយ​កម្មករ​រក្សា​ភាព​ស្ងប់ស្ងាត់​និង​ ចូល​ធ្វើ​ការ​ជា​ធម្មតា​វិញ ​

858