បំណាក់ដីបណ្ដាលពីភ្លៀងតាមតំបន់ជួរភ្នំក្នុងប្រទេសប៉េរូធ្វើឱ្យមនុស្ស ២នាក់ស្លាប់

285