បទយកការណ៍ ស្តីពី តើម្ចាស់អាជីវកម្មគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន

439