មួយឆ្នាំ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ចំណាយ​ប្រាក់​ធ្វើ​ទេសចរណ៍​ចន្លោះ​ពី​២០០​ទៅ​៤០០​លានដុល្លារ

355