ក្រុមអ្នកបើករថយន្តឈ្នួលរអ៊ូរទាំចំពោះការចំណាយច្រើនទៅលើភាស៊ី និង នគរបាលចរាចរណ៍

320