ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ប្រមុខការទូតកម្ពុជាបានជួយពលករខ្មែរជិត៧ម៉ឺននាក់ឲ្យមានទិដ្ឋាការត្រឹមត្រូវ

339