រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ប្តេជា្ញសម្រេចអោយបាននូវប្រព័ន្ធតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតំលៃជាតិមួយ ដែលមាន លក្ខណៈស្តង់ដា

311