អគ្គីសនី​កម្ពុជា​ប្រកាស​ផ្អាកការ​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គីសនី​នៅ​តាម​តំបន់មួយ​ចំនួន​នៅ​រាជ​ធានីភ្នំពេញ

951