រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​​សម្រេច​លុបចោល​ប័ណ្ណ​បើក​បរ​ប្រភេទ​ក១​​​

360

X2