សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការលុបចោលប័ណ្ណបើកបរប្រភេទ ក១

381