កម្ពុជាចាប់ដាក់ឲ្យអនុវត្តន៍កម្មវិធីកាត់បន្ថយនឹងលុបបំបាត់ពន្ធគយ

386