តុលាការចុះរឹបអូសយកក្រុមអាជីវកផ្សាអូរឫស្សីផ្ទុះការតវ៉ា

390