រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មហុងគ្រីនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ច នៅកម្ពុជារយៈពេល២ថ្ងៃ

    278