បទយកការណ៍ ស្តីពី សំរាមកំពុងក្លាយជាបញ្ហាក្តៅនៅកម្ពុជា

390