រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនានាសម្រេចចិត្តផ្ទេរមុខងារនិងធនធានទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

381