ក្រសួងសុខាភិបាលផ្តល់ដំបូន្មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋអោយការពារខ្លួនពីភាពសុំានៃឪសថ

319