នាវាទេសចរណ៍មួយគ្រឿងផ្ទុកអ្នកដំណើរជិតមួយពាន់នាក់ចូលសំចតកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ

313