ទីភ្នាក់ងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន នឹងបន្តជួយកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឧស្សាហកម្មធនតូច និងមធ្យម ដែលរងចាំជាយួមកហើយ

345