លោក​ កឹម​ សុខា ប្រកាស​ជា​លើក​ទី​​២​​ថា​ ឈប់​ឈ្លោះ​ ឈប់​ឆ្លើយ​

289