បទយកការណ៍ស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់ កាហ្វេកំពុងតែមានតម្រូវការខ្ពស់ ហើយកម្ពុជានៅតែពឹងផ្អែកទាំង ស្រុងនាំចូលពីក្រៅប្រទេស

294