រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្នើឲ្យអាមេរិកជំរុញអ្នកវិនិយោគគិន មកបណ្តាក់ទុននៅកម្ពុជាឲ្យបាន ច្រើនថែមទៀត

451