ប្រធានសមាគមអចលនទ្រព្យជំរុញ រដ្ឋាភិបាលរៀបចំបទដ្ឋានគតិយុត្តិ

313