ឆ្នាំ២០១៦-២០១៧ អត្រា​អត់​ការងារ​ធ្វើនៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹង​ធ្លាក់​ចុះ​ដល់ ​០.៧​ភាគរយ​

388