ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ ប្រកាស​ឲ្យ​មន្ទីរ​ព័ត៌មាន​ទាំង​២៥ ខេត្ត​ រាជធានី​ ចូលរួម​ប្រលង​តន្ត្រី​ចម្រៀង​សម័យ​ថ្នាក់​ជាតិ​២០១៦

318