ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ជំរុញ​ការដាំដុះ​ស្រូវ​ពូជ​ផ្ការរំដូល​

520