ឆ្នាំ២០១៥ ​កម្ពុជា​ទទួល​បាន​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ចិន​ប្រមាណ ​៨០​ម៉ឺន​នាក់​

415