ចុចទស្សនាដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងទូទៅពីការហាត់ប្រាណដោយ រាំ

1328