ការនាំចេញផលិតផលពីប្រទេស ចិនទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ បានធ្លាក់ចុះ៦.៤%ក្នុងរយៈ ពេល៤ខែនៃឆ្នាំ២០១៥

4918