ក្រុមស្រាវជ្រាវព្រំដែនបានរក ឃើញបង្គោលព្រំដែន ១០០០បង្គោល

374