ពលរដ្ឋប្តឹងអាជ្ញាធរភូមិ-ឃុំ ពីបទរំលោភបំពានលើអចលនវត្ថុ

425