ឯកឧត្ដម អ៊ិត សំហេង៖ ក្រសួង​ការងារ​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ជា​ខ្លាំង​ចំពោះ​បញ្ហា​សុខភាព សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខ​ការងារ​របស់​កម្មករ

803