សមត្ថកិច្ចខេត្តស្ទឹងត្រែងរឹបអូស ឧបករណ៍កាប់ និងដឹកជញ្ជូនឈើ របស់ជនជាតិឡាវ

431