តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅលើទីផ្សារ អន្តរជាតិបានបន្តធ្លាក់ចុះ ទៅក្នុងកម្រិតទាបបំផុត ក្នុងតម្លៃ៣០.២៧ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយបារ៉ែល

5008