ក្រុម​ហ៊ុន Alibaba Group Holding Ltd ដាក់​ទុក​វិនិយោគ​បន្ថែម នៅ​លើ​ទីផ្សារ​បរទេស ជា​ពិសេស​ប្រទេស​ចិន

5026