អភិបាលខេត្តក្រចេះព្រមាន ដកតំណែងមន្ត្រីដែលបន្តឲ្យ បទល្មើសកើតឡើងបាន

331