ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​មាន​គោលការណ៍​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ​ចំពោះ​បញ្ហា​តម្លៃ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​នៅ​កម្ពុជា​?

758