អតីតមន្ត្រី​យោធា​សម្លាប់​ប្រពន្ធ​ដុត​ចោល​ក្នុង​ពាង ​​សារភាព​កំហុស​

1369