លម្អិត​ករណី​សម្លាប់​កាត់​ក្បាល​នៅ​ក្រុង​សៀមរាប ចម្លើយ​សារភាព និង​ការ​ផ្តន្ទាទោស​

103817