សម្ដេចតេជោថា ប្រសិនបើមានបាតុកម្មនៅអាមេរិក សម្ដេចនឹងជួបពួកបាតុករទាំងនោះ

563